Fuji Building Services Vietnam
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Với kinh nghiệm hơn 65 năm thành lập, công ty Fuji Building Service Nhật Bản đã và đang là tiền đề hỗ trợ đẩy mạnh phát triển ngành nghề trên tại Việt Nam.